تجهیزات برای صنعت نفت و گاز

لاینر سیلندر پمپ گل دوجداره

مدت زمان بهره برداری آزاد از 600 تا 800 ساعت؛ •
 کاهش دوره تعمیرات با توجه به قابلیت اطمینان و کیفیت؛ •
 لیست طبقه بندی بزرگ - با قطر داخلی بوش دو فلزی از 120 تا 200 میلی متر؛ •
 مقاومت در برابر سطح داخلی بوش؛ •
.است HRC 62 سختی محل کار بیش از•
5 слайд (5)
5 слайд (4)
5 слайд (3)
سفارش
سفارش
تلفن
ایمیل
نام محصولات
تعداد محصولات
یادداشت
آدرس:
info@prp-ufa.ru