تجهیزات برای صنعت نفت و گاز

سیستم کنترل اتوماتیک برای فرآیندهای تکنولوژیکی ایستگاه پمپاژ نفت

سیستم کنترل اتوماتیک برای فرآیندهای تکنولوژیکی ایستگاه پمپاژ نفت را میتوان با چندین سیستم اتوماسیون و تله مكانيك تکمیل كرد

سیستم اتوماتیک ایستگاه اصلی و ایستگاه پمپ تقویت کننده
سیستم اتوماتیک پارک مخازن
سیستم اعلام حریق
سیستم کنترل تشخیص نشت و ورودی غیر مجاز

مشخصات:
کنترل متمرکز، ثبت، آرشیو، مستند سازی و نمایش اطلاعات مربوط به بهره برداری از تجهیزات فرایند ایستگاه پمپاژ نفت
کنترل تجهیزات تکنولوژیک ایستگاه پمپاژ نفت
حفاظت از تجهیزات تکنولوژیکی ایستگاه پمپاژ نفت
حفاظت قسمت خطی پمپ اصلی در برابر فشار زیاد
تعمیر مستقل از حالت عملیاتی از پیش تعیین شده ایستگاه پمپاژ نفت
تغییر حالت ایستگاه پمپاژ نفت توسط دستورات اپراتور
ارتباط با  سیستم های دیگر اتوماتیک 
تشکیل و صدور سیستم اتوماسیون ایستگاه پمپاژ قبلی، سیگنال های مربوط به توقف اضطراری واحد اصلی پمپاژ در صورت اضطراری
دریافت سیگنال از سیستم اتوماسیون ایستگاه پمپاژ بعدی در مورد توقف اضطراری واحد اصلی پمپ در موارد اضطراری
سفارش
سفارش
تلفن
ایمیل
نام محصولات
تعداد محصولات
یادداشت
آدرس:
info@prp-ufa.ru