تجهیزات برای صنعت نفت و گاز

سوپاپ معکوس

وظیفه

سوپاپ برای جلوگیری از شرایط زمانی که جهت جریان سیال کار به جهت مخالف تغییر می کند، در خط لوله نصب می شود. 

زمینه‌ی استعمال 

مراکز استخراج نفت  و مراکز کنترول حسابداری نفت و هم سیستم‌های جمع اوری داده‌ها و تنظیم روند تکنولوژی.

 مشخصات فنی سوپاپ معکوس

رقم

مشخصات

50

پاساژ مشروط، میلیمتر

25

قطر موثر مقطع عرضی، میلیمتر

از  1,25 تا 12,5

دامنه ظرقیت، متر مکعب در ساعت

 

مشخصات محیط زیست

 

رقم

مشخصات

ار -40 تا +50

حررات هوا، ºС

95%

رطوبت نسبی در درجه   35 ºС

 

مشخصات محیط که اندازه گیری می شود

رقم

مشخصات

از 0 تا 110

حررات هوا، ºС

تا 0,01

ویسکوزیته سینماتیک، متر مکعب در ثانیه

4

در فشار تا 1,83 MPa

رقم قسمت سولفید هیدروژن در حجم گاز همراه با نفت، درصد

0,02

در فشار تا 4 MPa

 

 

سفارش
سفارش
تلفن
ایمیل
نام محصولات
تعداد محصولات
یادداشت
آدرس:
info@prp-ufa.ru