تجهیزات برای صنعت نفت و گاز

دستگاه انداره‌گیری اسپکتور ام

وظیفه

اندازه گیری در جریان محصولات ازچاه‌های نفت:

 

حجم نفت خام؛
حجم گاز آزاد همراه با نفت؛
فشارو حرارت مخلوط مایه نفت و گاز و آب؛
وزن نفت خام؛
وزن نفت خام بدون آب.

 

 

زمینه‌ی استعمال

 

حسابداری تکنولوژیکی محصولات از چاه‌های نفت، مطالغه بازده  چاه نفت و دستگاه پمپاژ.

صنایع نفت و شیمیائی 

 

مشخصات فنی 

 

مشخصات فنی  دستگاه

مشخصات

رقم

فشار عملیاتی حداکثر،MPa

4

دامنه اندازه گیری

مصرف نفت خام، متر مکعب در روز

از 16,7 تا 840

مصرف گاز همراه با نفت ، متر مکعب در روز

از 0 تا 720

حد خطا نسبی دستگاه معمولی در دامنه مصرف

حجم نفت خام، درصد

حجم نفت خام در شرایت استاندارت، درصد

حجم گاز همراه با نفت، درصد

حجم گاز همراه با نفت در شرایت استاندارت، درصد

10±

حد خطا نسبی دستگاه دقیق در دامنه مصرف

حجم نفت خام، درصد

1,5±

حجم نفت خام در شرایت استاندارت، درصد

حجم گاز همراه با نفت، درصد

حجم گاز همراه با نفت در شرایت استاندارت، درصد

 

 

مشخصات محیط که اندازه گیری می شود

رقم

مشخصات

از 0 تا 110

حررات هوا، ºС

از 700 تا 1360

غلظت، کلوگرام در متر مکعب 

از 0,1  تا 0,00001

ویسکوزیته سینماتیک، متر مکعب در ثانیه

ار 0 تا 50

رقم قسمت گاز همراه با نفت، درصد

از 0 تا 98

رقم قسمت آب در محیط که اندازه گیری می شود، درصد

4

در فشار تا 1,83 MPa

رقم قسمت سولفید هیدروژن در حجم گاز همراه با نفت، درصد

 

1

در فشار بیش از 1,83 MPa تا فشار عملیاتی

 

مشخصات محیط زیست

 

رقم

مشخصات

ار -40 تا +50

نوع معمولی

حررات هوا، ºС

از -50 تا +50

نوع قطبی

100%

رطوبت نسبی در درجه   25 ºС

 

سفارش
سفارش
تلفن
ایمیل
نام محصولات
تعداد محصولات
یادداشت
آدرس:
info@prp-ufa.ru