تجهیزات برای صنعت نفت و گاز

لوله‌ی سرگردان

هدف: طراحی این لوله برای تنظیم جریان نفت خام سرگردان تحت شرایط ساختار سرشیر جریان مخلوط نفت-گاز و آب، و نیز جدایش گاز آزاد شده از پترولیوم انجام شده است.

 

پارامتر

مقدار

جریان حداکثر مخلوط نفت-گاز و آب (با توجه به اندازه) مترمکعب در روز

60 تا 2000

کسر حجمی حداکثر گاز نفتی آزاد شده در مخلوط نفت-آب و گاز تحت شرایط اجرایی (با توجه به شرایط دمایی) درصد

50 تا 90

فشار اجرایی، مگاپاسکال

4

دمای لوله‌ی چاه شناور، سانتی‌گراد

از منفی 4 تا مثبت 130 درجه

افت فشار در حداکثر جربان مخلوط نفت و آب و گاز، مگاپاسکال

0.05

پارامترهای واسط اندازه‌گیری شده

 

پارامتر

مقدار

جریان حداکثر مخلوط نفت-گاز و آب (با توجه به اندازه) مترمکعب در روز

60 تا 2000

کسر حجمی حداکثر گاز نفتی آزاد شده در مخلوط نفت-آب و گاز تحت شرایط اجرایی (با توجه به شرایط دمایی) درصد

50 تا 90

فشار اجرایی، مگاپاسکال

4

دمای لوله‌ی چاه شناور، سانتی‌گراد

از منفی 4 تا مثبت 130 درجه

افت فشار در حداکثر جربان مخلوط نفت و آب و گاز، مگاپاسکال

0.05

 

 

 

سفارش
سفارش
تلفن
ایمیل
نام محصولات
تعداد محصولات
یادداشت
آدرس:
info@prp-ufa.ru