تجهیزات برای صنعت نفت و گاز

NTES

شركت NTES با هدف بكارگیری تكنولوژی های جدید در چاه های نفت از سال 1991 آغاز به كار كرد و موفقیت های چشمگیری به واسطه تجهیزات اندازه گیری استخراج نفت ازآن خود كرده است و به همین دلیل تولیدات شركت بر تجهیزات اندازه گیری محصولات نفتی متمركز شد.

دستگاه های حسابداری - اندازه گیری پارامترهای مصرف پارامترهایی که شامل  جریان چاه تولید (وزن و حجم نفت خام، حجم گاز همراه نفت، جرم و حجم نفت خام بدون آب و غیر).

نمونهبردارها - انتخاب اتوماتیک و دستی یک نمونه نمایشی از جریان تولید نفت و گاز چاه های نفتی.

دپالسر- کاهش ضرابان مصرف مایع در جریان با ساختار چوب پنبه از حرکت مخلوط نفت و گاز و آب.

محصولات

تجهیزات اضافه برای اکتشاف پارامترهای چاه نفت، راه اندازی، تأیید، کالیبراسیون و وغیر.

نامگذاری 

اندازه گیری وزن نفت خام (بدون جداسازی اولیه) در نرخ های جریان ثابت و متغیر.

کاربرد

در تولید نفت و صنایع شیمیایی، شامل نواحی انفجاری رده 1 و 2 واحدهای بیرونی مطابق با State Standard GOST IEC 60079-14-2011 "مقررات نصب الکتریکی" فصل 7.3.

جزئیات
وظیفه
- اندازه گیری حجم مخلوط مایع که از چاه در می‌اید؛ 
- اندازه گیری حجم مایعات  که دارای خواص چسبناک می‌باشد.

 

زمینه‌ی استعمال

مراکز استخراج نفت  و مراکز کنترول حسابداری نفت و هم سیستم‌های جمع اوری داده‌ها و تنظیم روند تکنولوژی.
جزئیات

وظیفه

اندازه گیری در جریان محصولات ازچاه‌های نفت:

حجم نفت خام؛
حجم گاز آزاد همراه با نفت؛
فشارو حرارت مخلوط مایه نفت و گاز و آب؛
وزن نفت خام؛
وزن نفت خام بدون آب.

زمینه‌ی استعمال

حسابداری تکنولوژیکی محصولات از چاه‌های نفت، مطالغه بازده  چاه نفت و دستگاه پمپاژ.

صنایع نفت و شیمیائی. 

جزئیات

وظیفه

سوپاپ ایمنی مستقیم عمل ضد آسیب مکانیکی تجهیزات و خطوط لوله با افزایش فشار اضطراری طراحی شده است. 

از آن که محیط عملیاتی  به خط باطله از سیستم ها و مخازن دارای فشار بالا آزاد می‌شود حفاظت تجهیزات و خطوط لوله تحت حفاظت می‌باشد.

زمینه‌ی استعمال

مراکز استخراج نفت و مراکز کنترول سرعی در داستکاه‌های شرکت‌های استخراج نفت و گاز.
جزئیات

وظیفه

سوپاپ برای جلوگیری از شرایط زمانی که جهت جریان سیال کار به جهت مخالف تغییرو می کند، در خط لوله نصب می شود

 

زمینه‌ی استعمال

 

مراکز استخراج نفت  و مراکز کنترول حسابداری نفت و هم سیستم‌های جمع اوری داده‌ها و تنظیم روند تکنولوژی.

 

جزئیات

وظیفه 

سوپاپ برای تنظیم مداوم افت فشار در خطوط لوله سیستم جمع آوری روغن طراحی شده است.

 زمینه‌ی استعمال 

 مراکز استخراج نفت  و مراکز کنترول حسابداری نفت و هم سیستم‌های جمع اوری داده‌ها و تنظیم روند تکنولوژی.

 

جزئیات

نام گذاری: اندازه گیری پارامترهای نرخ جریان فازهای مایع و بخار به عنوان بخشی از محصولات مستخرج از چاه نفت، به طور خاص:

- حجم نفت خام

- وزن نفت خام بدون آب

- حجم گاز نفتی تحت شرایط استاندارد

- فشار

- دمای جریان

جزئیات

هدف: طراحی این لوله برای تنظیم جریان نفت خام سرگردان تحت شرایط ساختار سرشیر جریان مخلوط نفت-گاز و آب، و نیز جدایش گاز آزاد شده از پترولیوم انجام شده است

جزئیات

هدف

نمونه برداری از نمونه‌ی نماینده‌ی نفت خام در دهانه‌ی جریان‌های تولیدی چاه‌های نفت در مترها، در خط لوله اصلی فرعی.
طرح نمونه گیرنده دو روش نمونه برداری را فراهم می کند:
- اتوماتیک؛
- دستی.
علاوه بر این، دو روش نمونه برداری توسط طراحی نمونه بردار نیز ارائه شده است.

جزئیات
آدرس:
info@prp-ufa.ru