تجهیزات برای صنعت نفت و گاز

TSYKLON واحد اندازه‌گیری

هدف: اندازه‌گیری وزن و حجم نفت خام و گاز همراه با پترولیوم آزاد شده بعد از جداسازی مخلوط نفت-گاز و آب در مخزن جداساز و نیز تعیین نسبت آب در چاه تولید (با رطوبت سنج یا تحت آنالیز نمونه)

مشخصات واحدها

پارامتر

مقدار

محدوده‌ی جریان

 

در اندازه‌گیری حجم نفت خام تحت شرایط، مترمکعب در روز

2-210

در وزن نفت‌خام اندازه‌گیری شده تحت شرایط اجرایی،

از 2*10^-3 تا 420

در حجم گاز همراه اندازه‌گیری شده تحت شرایط اجرایی

27-10290

محدوده‌ی خطای نسبی مجاز

 

وزن نفت خام

± 2,5

حجم نفت خام تحت شرایط اجرایی

± 0,75

حجم نفت خام کاهش یافته تا شرایط استاندارد

± 1,0

حجم گاز همراه با پترولیوم آزاد شده تحت شرایط اجرایی

± 4,0

حجم گاز همراه با پترولیوم آزاد شده تحت شرایط استاندارد

± 5,0

پارامترهای حدواسط اندازه‌گیری شده

 

پارامتر

مقدار

دما، سانتی‌گراد

0 تا مثبت 110 درجه

چگالی

700-1360

محدوده‌ی کینماتیک ویسکوزیته‌،

از 1 تا 10^-2

مقدار حجمی گاز پترولیومی آزاد شده در مخلوط گاز-آب و نفت در در مقدار فشار و جریان اندازه‌گیری شده، درصد

0-98

مقدار حجمی آب در واسط اندازه‌گیری شده

0-98

 

 

 

 

 

پارامتر

مقدار

محدوده‌ی جریان

 

در اندازه‌گیری حجم نفت خام تحت شرایط، مترمکعب در روز

2-210

در وزن نفت‌خام اندازه‌گیری شده تحت شرایط اجرایی،

از 2*10^-3 تا 420

در حجم گاز همراه اندازه‌گیری شده تحت شرایط اجرایی

27-10290

محدوده‌ی خطای نسبی مجاز

 

وزن نفت خام

± 2,5

حجم نفت خام تحت شرایط اجرایی

± 0,75

حجم نفت خام کاهش یافته تا شرایط استاندارد

± 1,0

حجم گاز همراه با پترولیوم آزاد شده تحت شرایط اجرایی

± 4,0

حجم گاز همراه با پترولیوم آزاد شده تحت شرایط استاندارد

± 5,0

سفارش
سفارش
تلفن
ایمیل
نام محصولات
تعداد محصولات
یادداشت
آدرس:
info@prp-ufa.ru