تجهیزات برای صنعت نفت و گاز

سوپاپ ایمنی

وظیفه

سوپاپ ایمنی مستقیم عمل ضد آسیب مکانیکی تجهیزات و خطوط لوله با افزایش فشار اضطراری طراحی شده است. 

از آن که محیط عملیاتی  به خط باطله از سیستم ها و مخازن دارای فشار بالا آزاد می‌شود حفاظت تجهیزات و خطوط لوله تحت حفاظت می‌باشد.

زمینه‌ی استعمال

مراکز استخراج نفت و مراکز کنترول سرعی در داستکاه‌های شرکت‌های استخراج نفت و گاز. 

 

 

Технические параметры

Технические параметры клапана предохранительного

Параметр

Значение

Условный проход, мм

100

Перепад давления срабатывания клапана, МПа

от 1,15 до 1,3

Усилие срабатывания привода, Н

20

Время переключения, с

0,04

 

Параметры окружающей среды

Параметр

Значение

Температура, оС

 

от минус 40 до плюс 50

Относительная влажность воздуха при 35 оС и более низких температурах без конденсации влаги, %

95

 

Параметры измеряемой среды

Параметр

Значение

Температура, °С

от 0 до плюс 130

Верхнее значение кинематической вязкости, м²/с

до 1·10⁻2

Содержание сероводорода в попутном газе, по объему, не более:

- при давлении до 1,7 МПа

4 %

- при давлении до 4,0 МПа и парциальном давлении сероводорода до 345 Па

0,02 %

 

سفارش
سفارش
تلفن
ایمیل
نام محصولات
تعداد محصولات
یادداشت
آدرس:
info@prp-ufa.ru