تجهیزات برای صنعت نفت و گاز

گیره نوع نیزه ای

سرعت باز و بستھ شدن بیشتر ( ٠٫۵ دقیقھ)
فشرده ترین حالت

 

مزایا

١- باز شدن سریع با استفاده از گیره ھای مطمئن
٢- دارای حالات مختلف برای ھمھ شرایط
٣- کارکرد آسان یکنفره
۴- قفل ھشدار فشار بھ اپراتور در مورد وجود فشار داخلی قبل از باز کردن گیره
۵- راھکاری مقرون بھ صرفھ و مطمئن بھ دلیل ساخت ١٠٠٪ توسط شرکت OZNA 

 

ozna_20
سفارش
سفارش
تلفن
ایمیل
نام محصولات
تعداد محصولات
یادداشت
آدرس:
info@prp-ufa.ru